کامپیوترهای همراه حرفه ای و دستگاههای جمع آوری اطلاعات  Pidion شامل :

  • تبلت های صنعتی
  • موبایل کامپیوتر
  • بارکد اسکنر
  • هند هلدهای صنعتی